Najefektívnejšie Známe Masáže

Prečo masáž? Čomu slúži?

Hlavná úloha masáže je prekrviť svaly, uvoľniť telo, dopriať odpočinok telu a mysli. Počas denných činností, hlavne tých opakovaných sa vytvárajú určité pohybové obmedzenia a preťaženia. Nie nadarmo sa hovorí, zvyk je železná košeľa. Dlhé hodiny sedenia, alebo jednostrannej činnosti majú za následok, zmeny na tele. Popri spomalení metabolických procesov, tuhnú svaly a bývajú  nadmerne preťažované. Následky bývajú migrény, bolesti chrbta, aj bolesti  v oblasti krížovej kosti. Prekrvením sa zlepši vyživenie svalov stiahnu sa metabolické odpady, ktoré sú zvádzané zlepšeným prekrvením späť do tela tým napomáha regeneracií pohybového ustrojenstva.

Klasická masáž

(Švédska masáž-športová masaž)

Klasická masáž

Zväčša má masáž relaxačný charketer vtedy hovoríme  čisto o klasickej masáži,  ktorá má stanovené hmaty. Ak je prevádzaná s tepaniami a hnieteniami a  má rezkejšie tempo nazýva sa aj športovou masážou. Založil Ju Per Henrik Ling  v  centralnom Kraľovskom gymnastickom Inštitute v roku 1813.Používa sa pri nej médium, môže ním byť olej, maslo alebo iná zložka s výššiou viskózitou. Pri  Účelom masáže je ukľudniť, respektíve zotrieť látky z metabolických procesov z tela.

PUBMED Sven Med Tidskr. 2008;12(1):61-8

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19848036)

športová masaž

Pri prvedení šporotovej masáže je hlavným účelom dobre prekrviť svalstvo a pripraviť na výkon, záleží od prevedenia masaáže pred a po výkone. Pred výkonová masáž slúži pripraviť atléta na výkon, ktorý ma podať. Po výkonnostná má za účel hlavne ukludniť svalstvo, obnoviť zlepšenú cirkuláciu krvi a pouvolňovať odpadové látky z látkovej výmeny. Tým športovec dosiahne lepšiu regeneráciu a následne aj lepšie športové výkony.

Riasenie a Fascialne masáže:

Zamerané na prácu s podkožím a svalovými obalmi. Najzákladnejšia masáž. Využíva sa ako pri športových preťaženiach tak pri zdravotných komplikáciách a preťaženiach spôsobených dennodennými zaťaženiami. Najznámejší hmat je Kiblerova riasa. Kiblerova riasa je uchop kože a podkožia medzi dva prsty, pomalým rolovaním uvoľňuje štruktúry, zlepšuje ich hybnosť, prekrvenie a tým zlepšuje aj celkový stav tela. Štrukturálne je telo jeden celok. Nepozná ľudské zmýšľanie, podľa ktorého sme si ho ako ľudia rozdelili, na hlava, ruky, nohy, telo. Delí sa na prácu s médiom a bez média. Výber býva zameraný podľa požiadavky klientely, na základe preťaženia , ktoré sa rieši. Fascialne terapie majú za účel rozhýbanie- rozlepenie svalových obalov.

Hĺbkové masáže a Mäkké techniky, Myofascialne:

Hĺbkové masáže majú svoje využitie pri športových zraneniach a preťaženiach z monotónnej práce. Zavádzajúci názov mäkké techniky, ako si väčšina nesprávne vyvodzuje nevychádza z aplikácie masáže ale z druhu tkaniva s ktorým sa pracuje. Vzniknuté obmedzenia na chrbte môžu vytvoriť migrénu, bolesť na hrudi. Zatuhnuté nohy v oblasti stehien, zhoršia pohyblivosť krížovej kosti v panve, tým spôsobia bolestivosť v oblasti drieku.  Práve Mäkké techniky a riasenia sú ideálny spôsob ako sa dá zlepšiť hybnosť dlho preťažovaných častí tela a zlepšiť zdravotný stav. Mäkké tkanivá sa dôsledne rozpracúvajú čím sa umožní zlepšenie prietoku telesných tekutín (krv, lymfa) Účelom hĺbkových masáži je rozpracovanie dlhodobo zatvrdnutých – preťažených svalov.

Reflexná masáž chodidla:

Reflexná masáž chodila stimuluje reflexné body na nohách tieto korelujú v reflexných odozvách na konkrétnych orgánoch. Reflexná terapia má za úlohu posíliť preťažené orgány delí sa na dve časti diagnózu a samotnú terapiu.

Viacvrstvová masáž:

Naskladaná z viacerých druhov masáži. Zahŕňa Fascialne masáže, hĺbkové, klasické masáže. S postupnosťou rozpracúva jednotlivé vrstvy. Vykonáva sa bez média aj s médiom. Je určená ako na Chrbát (Kde sa považuje za celok od sedacích svalov po šiju) horné končatiny (Hrudník a ruky) Dolné končatiny, prevažne vykonávané bez média.

Mobilizácie kĺbových plôšok:

Dochádza k nim za striktných pravidiel, ktorým predchádza diagnostický postup.

Thajská masáž:

Masáž je vykonávaná cez oblečenie pozdĺž meridiánov. Ovplyvňuje toky energií. Má svoju striktnú zostavu a delí sa na 5 častí priamo na seba nadväzujúce. Ovplyvňuje celotelové fyzické procesy.

 

ENGLISH

Classic massage - Swedish massage

Massage with relaxation character employing a medium which can be oil, butter, or other viscous component. The purpose of massage is to calm down, respectively wipe the substance of the metabolic processes of the body.

Gathering and Fascialne massages:

Focus on working with subcutaneous tissue and muscle shells. The most basic massage. It is used in sports such as overloads in health problems and congestion caused by the daily loads. It is divided on media and free media. Choice is still directed by the requirements of clients on the basis of congestion, which is addressed. Fascialne therapies are intended to rozhýbanie- unstuck muscle packaging.

Soft and deep massage techniques.

Deep massage have their use in sports injuries and congestion of repetitive work. Misleading title soft techniques than most wrong to infer not based on the application of massage but the type of tissue with which it is working. Soft tissues are consistently elaborate thereby enabling improvement in the flow of body fluids (blood, lymph) The purpose of deep massage is to work long hardened - overloaded muscles.

Reflexology foot massage:

Reflexology went stimulates the reflex points on the feet to correlate these reflex responses to specific organs. Reflexology has the task of sending the overburdened institutions is divided into two parts diagnosis and therapy itself.

Multi-layer massage:

Stacked on several types of massage. Fascialne includes massages, deep, classical massage. With elaborate sequence of individual layers. And carried out without the media with the media. It is designed as for the back (where it is considered in its entirety from the buttocks after neck) upper limbs (chest and arms) leg, mostly performed without media.

Mobilization of joints pads:

It occurs under strict rules, preceded by a diagnostic procedure.

Thai Massage:

Massage is performed through clothing along the meridians. It affects the flow of energy. It has a strict assembly and is divided into five parts directly interlinked. It affects the whole body physical processes.

Hirudotherapy:

The use of medicinal leech is used to clean the blood problems. Medicinal leech has use in varicose veins, varicose ulcers. Leech is only applicable to one person. Then it is either stored for later use by the time of renewal of bioactive substances, or is subject to dispozal. This type of therapy has to be always consulted with a medical doctor!! Contra indication 

Hirudoterapia:

Používanie pijavice lekárskej sa využíva k vyčisteniu krvných problémov. Pijavica lekárska má využitie pri kŕčových žilách, bercových vredov. Pijavica je použiteľná len na jedného človeka. Následne je buď uložená v samostatnej nádobe na ďalšie použitie po dobe obnovenia bioaktívnych látok, alebo podlieha likvidácií. Túto terapiu treba vždy konzultovať s lekárom. Možnosť školení  http://altechniky.com/